十金剛心向果

(十金剛心向果, 十金刚心向果)
Ten "fruits" that accrue to the resolute "diamond-heart" of a bodhisattva: faith; meditation; refection on the doctrine; thoroughness in contemplation; straight-forward progress to Buddhahood; no retrogression; the Mahāyāna spirit (of universal salvation); freedom from externals (or impressions); wisdom; firm establishment; v. [lang id =1028]梵網經, [lang id =1028]心地品.
* * *
十種迴向的法門。 梵網經心地品說: 「十金剛心向果: 一信心, 二念心, 三迴向心, 四達心, 五直心, 六不退心, 七大乘心, 八無相心, 九慧心, 十不壞心。 諸佛當知, 從是十金剛心, 入堅聖忍中。」

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 十金刚心向果 → 十金剛心向果 — 十種迴向的法門。 梵網經心地品說: 「十金剛心向果: 一信心, 二念心, 三迴向心, 四達心, 五直心, 六不退心, 七大乘心, 八無相心, 九慧心, 十不壞心。 諸佛當知, 從是十金剛心, 入堅聖忍中。」 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十金剛心 — ﹝出華嚴經﹞ 金剛是喻。 金剛心者, 謂菩薩之心, 堅固不動, 猶如金剛也。 (菩薩, 梵語具云菩提薩埵, 華言覺有情。 ) 〔一、 覺了諸法〕, 謂菩薩發大願心, 誓欲了知無量無邊不可窮盡一切微妙法門, 無有遺餘, 故云覺了諸法。 〔二、 化度眾生〕, 謂菩薩以無上涅槃之道, 度脫十方無量無邊一切眾生, 悉得出離諸趣, 故云化度眾生。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔三、 莊嚴世界〕, 菩薩謂十方世界, 無量無邊, 不可窮盡; 我當以諸佛國土最上莊嚴之具而莊嚴之, 故云莊嚴世界。… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十金刚心 → 十金剛心 — ﹝出華嚴經﹞ 金剛是喻。 金剛心者, 謂菩薩之心, 堅固不動, 猶如金剛也。 (菩薩, 梵語具云菩提薩埵, 華言覺有情。 ) 〔一、 覺了諸法〕, 謂菩薩發大願心, 誓欲了知無量無邊不可窮盡一切微妙法門, 無有遺餘, 故云覺了諸法。 〔二、 化度眾生〕, 謂菩薩以無上涅槃之道, 度脫十方無量無邊一切眾生, 悉得出離諸趣, 故云化度眾生。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔三、 莊嚴世界〕, 菩薩謂十方世界, 無量無邊, 不可窮盡; 我當以諸佛國土最上莊嚴之具而莊嚴之, 故云莊嚴世界。… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十六觀門 — ﹝出觀無量壽佛經﹞ 韋提希夫人願生西方極樂世界, 兼為未來世眾生欲往生者, 請佛世尊說其修行之法。 故佛令其觀彼依正之境, 托境顯性, 了境唯心, 即得往生。 此十六觀門所以說也。 (梵語韋提希, 華言思惟。 依正者, 依即阿彌阤佛所依之土, 正即阿彌阤佛相好之身也。 ) 〔一、 日觀〕, 謂正坐西向, 諦觀落日, 令心堅住, 專想不移; 見日欲沒, 狀如懸鼓, 既見日已, 閉目開目, 皆令明了, 是名日觀。 〔二、 水觀〕, 謂作水想, 想水成已, 當作冰想, 既見冰已, 作琉璃想,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十六观门 → 十六觀門 — ﹝出觀無量壽佛經﹞ 韋提希夫人願生西方極樂世界, 兼為未來世眾生欲往生者, 請佛世尊說其修行之法。 故佛令其觀彼依正之境, 托境顯性, 了境唯心, 即得往生。 此十六觀門所以說也。 (梵語韋提希, 華言思惟。 依正者, 依即阿彌阤佛所依之土, 正即阿彌阤佛相好之身也。 ) 〔一、 日觀〕, 謂正坐西向, 諦觀落日, 令心堅住, 專想不移; 見日欲沒, 狀如懸鼓, 既見日已, 閉目開目, 皆令明了, 是名日觀。 〔二、 水觀〕, 謂作水想, 想水成已, 當作冰想, 既見冰已, 作琉璃想,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • — (參見 , ) I xiàng ㄒ〡ㄤˋ 〔《廣韻》許亮切, 去漾, 曉。 〕 “ ”的被通假字。 1.朝北的窗。 《詩‧豳風‧七月》: “十月蟋蟀入我床下, 穹窒熏鼠, 塞向墐戶。” 毛 傳: “向, 北出牖也。” 清 夏炘 《學禮管釋‧釋窗牖向》: “牖與向不同, 南出者謂之牖, 北出者謂之向。” 2.泛指窗戶。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 五十三參──善財五十三參 — ﹝出華嚴經﹞ 經云: 善財童子, 初入胎時, 於其宅內, 自然而出七寶樓閣; 其樓閣下, 有七伏藏。 地自開裂, 生七寶牙。 童子處胎十月, 然後誕生。 形體支分端正具足, 一切眾寶自然出現, 一切庫藏悉皆充滿。 以此事故, 父母親屬及善相師, 共呼此兒, 名曰善財。 後因文殊師利菩薩, 至福城東, 住莊嚴幢娑羅林中, 為眾說法。 善財與五百童子, 詣文殊所, 頂禮其足, 白言: 惟願聖者廣為我說, 菩薩應云何學菩薩道, 乃至應云何令普賢行, 速得圓滿。 文殊告言: 善男子,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 五十三参──善财五十三参 → 五十三參──善財五十三參 — ﹝出華嚴經﹞ 經云: 善財童子, 初入胎時, 於其宅內, 自然而出七寶樓閣; 其樓閣下, 有七伏藏。 地自開裂, 生七寶牙。 童子處胎十月, 然後誕生。 形體支分端正具足, 一切眾寶自然出現, 一切庫藏悉皆充滿。 以此事故, 父母親屬及善相師, 共呼此兒, 名曰善財。 後因文殊師利菩薩, 至福城東, 住莊嚴幢娑羅林中, 為眾說法。 善財與五百童子, 詣文殊所, 頂禮其足, 白言: 惟願聖者廣為我說, 菩薩應云何學菩薩道, 乃至應云何令普賢行, 速得圓滿。 文殊告言: 善男子,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • Liste chinesischer buddhistischer Texte — Dies ist eine alphabetische Liste chinesischer buddhistischer Texte. Die Transkription erfolgte in Pinyin Schreibung, die Schreibung der chinesischen Originaltitel in traditionellen, nicht vereinfachten chinesischen Schriftzeichen. Die meisten… …   Deutsch Wikipedia

  • 九會說──華嚴九會說 — ﹝出華嚴經隨疏演義鈔﹞ 華嚴者, 謂如來以萬行因華, 莊嚴法身果德也。 九會說者, 如來與菩薩四眾、 天龍八部, 於菩提場等處, 九番聚會而廣說此法也。 (菩薩, 梵語具云菩提薩埵, 華言覺有情。 四眾者, 比丘、 比丘尼、 優婆塞、 優婆夷也。 八部者, 天龍、 夜叉、 乾闥婆、 阿修羅、 迦樓羅、 緊那羅、 摩睺羅伽也。 梵語菩提, 華言道, 樹名也, 如來於此樹下成道, 故其處名菩提場。 ) 〔第一會〕, 此會菩提場, 普賢菩薩說如來依報因果法門, 自第一卷至十一卷, 共六品經。… …   Dictionary of Buddhist terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.